Välkommen till BRF Lindgården

Inlämning av grovsopor hösten 2023

Nu är det dags för höstens inlämningar av grovsopor.

Datumen (alltid måndagar) i höst är:
28/8
23/10
11/12

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88.

Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30.
Ställ inga sopor utanför grovsoprummet.

En utförlig lista över vad som får lämnas finns här på webbsidan.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lindgården till föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 15 maj 2023 kl.18.00

Plats: Träfflokalen (samma ingång som tvättstugan, Grusåsgränd 78) 

Dagordning 

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer 
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Avslutande

Enskededalen den 14 april 2023. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lindgården. 

Viktig information 

 • Ombud/fullmakt: Om du inte har möjlighet att närvara på stämman kan du göra din röst hörd via fullmakt (se länk nedan).
 • Årsredovisning. BRF Lindgårdens årsredovisning för 2023 finns att ladda ner nedan. Skulle medlem önska en utskriven version kan du beställa den genom att skicka ett mejl till styrelsen@lindgarden.net alternativt lägga en skriftlig beställning i postlådan vid föreningslokalen/tvättstugan. Lämna ditt namn och lägenhetsnummer. 
 • Motioner (dagordningen punkt 18). Inkomna motioner och styrelsens svar på dessa finns nedan. Kontakta styrelsen om du också vill få dessa tillsända dig per mejl eller fysiskt.
 • Protokoll. Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på föreningens webbsida inom tre veckor efter stämman.

Medlemsmöte

Torsdagen den 17 november kl. 19.00 anordnar styrelsen ett informellt möte för alla som bor på Lindgården i träfflokalen.

Vi vill gärna få in förslag på förbättringar och andra synpunkter från våra medlemmar, och passar samtidigt på att informera lite om genomförda, pågående och kommande arbeten i föreningen. Dessutom tar vi upp lite tips på enkla sätt att minska våra kostnader för uppvärmning och elektricitet. 

Vi bjuder på hembakt fika och alla är varmt välkomna!

Viktiga datum i höst

Gårdsstädning

Söndag 9 oktober kl. 11:00-14:00, avslutas med korvgrillning.

Mycket välkomna, stora som små!

Inlämning av grovsopor

 • 24 oktober kl. 18:00-18:30
 • 12 december kl. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inga sopor utanför grovsoprummet.

En utförlig lista över vad som får lämnas finns här på webbsidan.

Styrelsemöten

Har du något du vill ta upp med styrelsen? Kontakta ordförande på peter.rohss[at]lindgarden.net!
Våra återstående möten för hösten är planerade att äga rum i träfflokalen följande datum:

 • 18 oktober kl. 18:30-20:30
 • 22 november kl. 18:30-20:30
 • 12 december kl. 18:30-10:30

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till föreningsstämma.

 • Tid: Tisdag den 24 maj 2022 kl.18.30
 • Plats: Om vädret tillåter samlas vi utomhus och genomför stämman. Vi ses vid Lilla gården. Ta med paraply vid regn.  
 • Ombud: Kan du inte närvara på stämman kan du göra din röst hörd via fullmakt, bifogat i detta utskick.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning­
 18. Avslutande

Viktig information

 • Årsredovisning. Klicka här för att komma till årsredovisningen för 2021. Skulle medlem önska en printad version kan du beställa den genom att skicka ett mejl till styrelsen@lindgarden.net alternativt lägga en skriftlig beställning i postlådan vid föreningslokalen/tvättstugan. Lämna ditt namn och lägenhetsnummer.
 • Fullmakt. Om du inte kan komma kan du ge fullmakt åt någon närstående att företräda dig. Här kan du ladda ner en fullmakt.
 • Protokoll. Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på föreningens hemsida inom tre veckor efter stämman.

Grovsopor 2022

Insamling av grovsopor år 2022

Sex gånger per år samlar föreningen in grovsopor för alla boende på Lindgården.

Datum för 2022 är:

 • 7 mars kl. 18:00-18:30
 • 25 april kl. 18:00-18:30
 • 13 juni kl. 18:00-18:30
 • 29 augusti. 18:00-18:30
 • 24 oktober. 18:00-18:30
 • 12 december. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inget utanför!

Här kan du läsa mer om vad du får och inte får lämna i vår insamling.

Skyddsrum i Dalen

I Dalen finns det skyddsrum för 4 000 personer, vid behov ska de vara öppna för alla som vill nyttja dem tills det är fullt.

Lindgården har inget eget skyddsrum men närmast för oss är skyddsrum på Pärongården, Äppelgården eller Hagtornsgården.

På MSB (Myndigheten för Samhällsskydd) hittar du en karta som visar alla skyddsrum nära dig. Klicka här.

MSBs hemsida är även en god informationskälla till vad som händer i vår omvärld och hur du kan förbereda dig skulle en kris eller krig inträffa.

Cykelinventering 2022

På grund av att det börjar bli fullt i alla våra cykelförråd, och ute på gården, är det dags för en cykelinventering. Syftet är att få bort herrelösa cyklar (och barnvagnar) som blivit kvarlämnade genom åren.

Hur går det till?

Under vecka 4 har du fått ett utskick i din brevlåda med information och lappar som ska fästas på din cykel/dina cyklar som står i förråden och/eller ute på gården. Lapparna ska vara tydligt fastsatta och märkta med namn, lägenhetsnummer och adress. I utskicket finns bifogat buntband för att fästa lapparna.

Behöver du fler lappar? Här kan du ladda ner och skriva ut.

Cyklarna ska vara uppmärkta senast 13/2 2022. Därefter omhändertas omärkta cyklar av föreningen och förvaras i ett avskilt förråd i 3 månader. Cyklarna lämnas sedan till polisen.

Regler för cykelförvaring

Följande regler gäller när du vill förvara/parkera din cykel i någon av våra förråd eller på gården:

 • Respektive boende har rätt att förvara 2 cyklar var i föreningens förråd/gård. Detta gäller oavsett ålder. Alltså, är ni en familj på 4 personer får ni förvara 8 cyklar i förråden/på gården. Vill man ha fler cyklar än detta så är det den egna uteplatsen, balkongen eller lägenheten som gäller. Ej trapphus eller andra gemensamma utrymmen.
 • I förråden är det inte tillåtet att låsa fast cyklar eller barnvagnar i cykelställen då det omöjliggör flyttning av trasiga och oanvända cyklar/vagnar.
 • Tanken med förråden är att man ska förvara cyklar och vagnar som används. Behöver ni långtidsförvara en cykel eller barnvagn får ni ansvara för det själv,  t ex i ert eget förråd.

Avgiftshöjning för 2022

Från och med den första januari 2022 kommer avgifterna att höjas med 2%, ett beslut som togs på styrelsemötet i december 2021. Vi vill gärna att våra medlemmar ska ha en god kvalitet i sin närmiljö och på sin gård och vår höjning av avgifterna är en förutsättning för att kunna ta hand om föreningen på bästa sätt.  

Hur det påverkar din månadsavgift beror på storleken på din lägenhet. Här ett exempel: Har du en månadsavgift på 3 500 kr blir det 70 kr mer per månad. Är månadsavgiften 5 000 kr blir det 100 kr mer per månad. Höjningen sker retroaktivt från och med februari.

Varför höjs avgifterna?

BRF Lindgården måste, liksom alla andra i omvärlden, möta kostnadsökningarna för el, värme, reparationer och underhåll. Som allt annat i vår ekonomi, stiger i regel priser på varor och tjänster. Årsavgiften och hyrorna är våra enda intäkter och de ska täcka de löpande kostnaderna för föreningen.

Ett sätt för bostadsrättshavare att hålla nere höga utgifter för föreningen är att minska risken för vattenskador, exempelvis genom att se över så att diskmaskiner, toaletter, tvättmaskiner inte läcker. Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare har koll på standarden i din egen lägenhet. Vi har tyvärr haft ett flertal incidenter de senaste åren, där föreningen har tvingats betala kostnader för vattenskador i kök och badrum.

Foto: Hyresgästföreningen